Regulamin dla Serwisu Internetowego tummyheaven.pl - Catering Dietetyczny Tummy Heaven

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę Usługi Cateringowej oraz usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego tummyheaven.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). 
 • 2 Definicje 
 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Dostawcę na wskazany przez niego adres posiłków, będących przedmiotem Usługi Cateringowej. 
 2. Dostawca – oznacza Usługodawcę. 
 3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym. 
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji. 
 6. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.
 1. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego. 

10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. 

11. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie tummyheaven.pl 

12. Usługa Cateringowa – usługa przygotowania i dostawy posiłków, opisanych szczegółowo na Stronie Internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. 

13. Usługodawca – oznacza Ewę Stenclik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa EWA EWA STENCLIK ul Augustyna Szamarzewskiego 36, 60-532 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 7781071813, REGON 634608035  zwana dalej Tummyheaven.pl., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: biuro@tummyheaven.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego. 

14. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 

 • 3 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego 
 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. 
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu. 
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. 
 • 4 Rejestracja 
 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. 
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło. 
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika. 
 • 5 Usługi 
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę Cateringową, a także drogą elektroniczną usługi nieodpłatne. Usługi nieodpłatne są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę odpłatną tj.: Usługę Cateringową. 
 3. Usługa odpłatna Usługa Cateringowa zamawiana jest zgodnie z §6 Regulaminu i polega na przygotowaniu i dostawie posiłków na adres podany przez Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie określa w szczególności: rodzaj diety; czas trwania diety; czy dieta obejmuje weekendy, czy też nie; ilość kalorii; datę rozpoczęcia diety; ilość zamówionych Usług Cateringowych. 
 4. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 
 5. a) Formularz kontaktowy; 
 6. b) Newsletter; 
 7. c) Porady dietetyka; 
 8. d) Prowadzenie Konta Użytkownika; 
 9. e) Zamieszczanie opinii (blog); 
 10. f) Zawieszenie dostawy. 
 11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
 12. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą Formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia Formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu i przesyła wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu. 
 13. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy. 
 14. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach Usługodawcy, jak też informacje dotyczące tematyki żywienia. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji. 
 15. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 

10.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi . 

swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu Formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego Formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 

11.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania . 

Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub powiadamiając Usługodawcę w inny sposób. 

12. Usługa Porady dietetyka polega na nieodpłatnej konsultacji e- mailowej

z dietetykiem w zakresie pomocy w wyborze rodzaju diety oraz jej kaloryczności. Usługa Porady dietetyka jest dostępna zarówno dla zarejestrowanych, jak również niezarejestrowanych Użytkowników. Prośba Użytkownika o udzielenie porady następuje poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e- mail dietetyka, podany na Stronie Internetowej Serwisu. 

13. 

Rezygnacja z usługi Porady dietetyka możliwa jest w każdej chwili

i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do dietetyka. 14 

Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji, na zasadach opisanych w §4 Regulaminu. 

15.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie . 

usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §14 Regulaminu. 

16 

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta . 

Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 

17 

Usługa Zamieszczenie opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez . 

Usługodawcę publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących treści prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i wysyła do Usługodawcy dedykowany formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu pod określoną treścią zamieszczoną przez Usługodawcę. 

18 

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii możliwa jest . 

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na właściwych Stronach Internetowych Serwisu. 

19 

Usługa Zawieszenie dostawy, polega na poinformowaniu Usługodawcy . 

przez Użytkownika o zawieszeniu dostawy posiłków, będących przedmiotem Usługi Cateringowej. Poinformowanie, o którym mowa 

powyżej, może nastąpić w formie e – mail, na adres biuro@tummyheaven.pl lub w formie telefonicznej, pod numerem telefonu 730 532 777, nie później niż do godziny 9.00 w dniu poprzedzającym dzień Zawieszenia dostawy i dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez Usługodawcę w formie e-mail otrzymania informacji o zawieszeniu diety na wybrany dzień albo wybrany okres. Usługa cateringowa musi zostać zrealizowana najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty Zawieszania dostawy, co wymaga Rezygnacji przez Użytkownika z usługi Zawieszenia dostawy odpowiednio wcześniej. 

20 

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zawieszenia dostawy możliwa jest . 

w każdej chwili i polega na poinformowaniu Usługodawcy przez Użytkownika o rezygnacji z Zawieszenia dostawy w formie e – mail, na adres biuro@tummyheaven.pl lub w formie telefonicznej, pod numerem telefonu 730 532 777, nie później niż do godziny 12.00 na dwa dni przed dniem rezygnacji z usługi Zawieszenia dostawy. 

 • 6 Zamówienia na usługi odpłatne 
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Cateringowej. 
 2. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 3. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu. 
 4. Przy konieczności zastosowania wykluczeń składników z diety Użytkownik jest proszony o kontakt z Usługodawcą przed złożeniem i opłaceniem zamówienia na Usługę Cateringową. Kontakt jest możliwy w formie e – mail na adres biuro@tummyheaven.pl lub w formie telefonicznej, pod numerem telefonu: 730 532 777. 
 5. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając cechy Usługi Cateringowej, którą jest zainteresowany. 
 6. Dodanie Usługi Cateringowej do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA”, po określeniu cech Usługi Cateringowej w formularzu, prezentowanym na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk “KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę Cateringową i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową o świadczenie Usługi Cateringowej. 
 7. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 8. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik składa zamówienie przez telefon podając Usługodawcy cechy Usługi Cateringowej, którą chce zamówić oraz ilość Usług Cateringowych, jakie chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Użytkownik określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Użytkownika zamówienia przez telefon Usługodawca informuje Użytkownika o cenie łącznej wybranych Usług Cateringowych oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową o świadczenie Usługi Cateringowej. 
 9. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem telefonu, Usługodawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Usługi Cateringowej będącej przedmiotem Umowy o świadczenie Usług Cateringowych, jej cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Użytkownik zobowiązany jest ponieść w związku z Umową o świadczenie Usługi Cateringowej. 

10 

Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem poczty . 

elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: rodzaj diety; czas trwania diety; informację czy dieta obejmuje weekendy, czy też nie; ilość kalorii; datę rozpoczęcia diety; ilość zamówionych Usług Cateringowych prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu oraz swoje dane teleadresowe. 

11 

Po otrzymaniu od Użytkownika drogą elektroniczną wiadomości, o której . 

mowa w §6 ust. 10, Usługodawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Usług Cateringowych oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść z tytułu Umowy świadczenia Usługi Cateringowej. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że zawarcie przez niego Umowy świadczenia Usług Cateringowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówione Usługi. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy, wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. 

12 

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika . 

oferty zawarcia Umowy świadczenia Usług Cateringowych, będących przedmiotem zamówienia. 

13 

Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez . 

Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. 14 

Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia i zaksięgowaniu opłaty . 

za Usługę Cateringową, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §6 ust. 12 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa świadczenia Usługi Cateringowej. 

15 

Po zawarciu Umowy Usługi Cateringowej, Usługodawca potwierdza . 

Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres. 

16 

Aktywacja Usługi Cateringowej dokonana zostanie po dokonaniu płatności . 

przez Użytkownika oraz po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. 

17 

Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Cateringowej, Użytkownik . 

może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 • 7 Płatności 
 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej Usłudze Cateringowej stanowią ceny brutto i zawierają koszty Dostawy posiłków, będących przedmiotem Usługi Cateringowej. O wszelkich innych kosztach, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową świadczenia Usługi Cateringowej, Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za usługi odpłatne: 
 3. a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku aktywacja usługi odpłatnej rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy); 

 1. b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta); 
 2. c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności). 
 3. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy świadczenia Usługi Cateringowej w terminie 3 Dni roboczych. 
 4. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §7 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy świadczenia Usługi Cateringowej. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 
 • 8 Dostawa 
 1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć usługi będące przedmiotem Umowy świadczenia Usług Cateringowych w sposób niewadliwy. 
 3. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację o sposobie i terminach Dostaw posiłków, będących przedmiotem Usługi Cateringowej. 
 4. Posiłki będące przedmiotem Usługi Cateringowej są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 5. Użytkownik obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w

sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. 

 1. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą świadczoną Usługę Cateringową. 
 • 9 Reklamacje 
 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług Cateringowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy biuro@tummyheaven.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji. 
 2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
 • 10 Odstąpienie od Umowy 
 1. Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Cateringowej, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi Cateringowej. 
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi Cateringowej, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Cateringowej, jest ona uważana za niezawartą. 
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy. 
 6. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi Cateringowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie. 
 • 11 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści 
 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 
 2. Użytkownik oświadcza, że: 
 3. a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści; 
 4. b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą; 
 5. c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę; 
 6. d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do: 
 8. a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania 

wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody; 

 1. b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym. 
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu. 
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści, które mogłyby w szczególności: 
 4. a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; 
 5. b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; 
 6. c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); 
 7. d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy; 
 8. e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 
 9. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §5 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. 
 10. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu. 
 • 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw 
 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. 
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia. 
 • 13 Ochrona danych osobowych 
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. 
 • 14 Rozwiązanie umowy 
 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika. 
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. 
 • 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu 
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu. 
 2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14. 
 3. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.